Allmänna villkor

Villkor för användning

Observera följande: Genom att använda eller besöka https://allthingslivese.eventim-biljetter.se godkänner du All Things Live:s villkor för användning. All Things Live förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.

Begränsad användning
När du besöker eller använder allthingslive.eventim-biljetter.se, är detta endast för eget bruk. Utan särskilt tillstånd från All Things Live får du inte distribuera, ändra, publicera eller använda hela eller delar av informationen på https://allthingslivese.eventim-biljetter.se

Tillgång till vår hemsida och störningar av dess funktioner
Användning av verktyg för att övervaka eller störa webbplatsen är förbjuden. Kopiering, ändring, publicering eller användning av hela eller delar av informationen på https://allthingslivese.eventim-biljetter.se är inte tillåten utan särskilt tillstånd. 

Du godkänner att All Things Live kan utesluta dig från webbplatsen utan att meddela detta om du missbrukar eller på annat sätt bryter mot våra användarvillkor. Vid missbruk, kontaktar All Things Live polisen och kommer att vidta rättsliga åtgärder vid behov för att kompensera för eventuella ekonomiska förluster och / eller skador.

 

Allmänna villkor vid biljettköp

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. 
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Vid val av TicketDirect som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Observera att TicketDirect har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet. 

Service- och distributionsavgifter 
Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk 
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från All Things Live. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
All Things Live förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå All Things Live:s villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. All Things Live kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör. Det är arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Återbetalning 
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast en (1) månad från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela All Things Live sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

 

Allmänna villkor för All Things Live:s tjänster

Allmänt
All Things Live förbehåller sig rätten till Tjänsten (allthingslive.eventim-biljetter.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från All Things Live. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till All Things Live:s tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med All Things Live.

Mitt konto
För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. All Things Live kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt. 

Mina bokningar
Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt post- och emailadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från All Things Live. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot All Things Live:s villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. All Things Live har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår All Things Live:s allmänna villkor.

Immateriella rättigheter 
Allt material inom Tjänsten ägs av All Things Live och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av All Things Live eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från All Things Live. All Things Live eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen blixten.eventim-biljetter.se.

Rätten till ändringar 
All Things Live har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. All Things Live har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.